Outdoor

Indoor

down_arrow

Outdoor

Trzy dekady temu w szczegółowych badaniach wykonanych przez NASA, wykazano, że rośliny pokojowe i towarzyszące im mikroorganizmy glebowe mają zdolność obniżania poziomu zanieczyszczeń, zwłaszcza gazowych, w powietrzu. Wyniki zostały potwierdzone współcześnie. Wykazano w nich, że dzięki uprawie w sali klasowej 6 szt. roślin doniczkowych, w okresie 9 tygodni nastąpiło obniżenie w powietrzu poziomu pyłu zawieszonego PM 10 o ok. 30%, stężenia dwutlenku węgla o połowę oraz stężenia tlenku azotu o 1/3. Obecnie dysponujemy około 1000 gatunków i odmian pokojowych roślin doniczkowych, które nadają się do współczesnych pomieszczeń.

Wiadomo, że wszystkie rośliny korzystnie wpływają na otoczenie człowieka: asymilują dwutlenek węgla, produkują tlen i skutecznie poprawiają samopoczucie, jednak ich przydatność w zakresie oczyszczania powietrza ze szkodliwych dla zdrowia człowieka substancji, określono zaledwie dla ok. 50 gatunków. Do zauważalnej poprawy jakości powietrza w pokoju mieszkalnym lub biurowym, o powierzchni ok. 20 m2 wystarczy sześć dobrze ulistnionych, żywych roślin doniczkowych, o wysokości ok. 30-40 cm, rosnących w pojemnikach o średnicy 20 cm lub trzy większe rośliny, uprawiane w donicach o średnicy 30 cm.

Rośliny nie zatruwają się pochłanianymi zanieczyszczeniami i przystosowują się do określonych warunków, a nawet mogą wykazywać rosnącą aktywność w tym procesie, w miarę wzrostu stężenia zanieczyszczeń w powietrzu.

Indoor

Rośliny wykształciły sprawne mechanizmy do gromadzenia zanieczyszczeń i ich detoksykacji.

Dzięki temu ich zdolność poprawy jakości otaczającego je powietrza, zmniejsza również zagrożenie dla ludzi będących w pobliżu. Filtr biologiczny jaki mogą stanowić rośliny, ma szczególnie duże znaczenie w przypadku zanieczyszczenia powietrza pochodzącego ze źródeł komunikacyjnych.

Istotna tu jest zarówno szerokość nasadzenia jak
i jego struktura, która powinna być na tyle zwarta by pozwolić na przemieszczanie się zanieczyszczonego powietrza i w trakcie tego przemieszczania zatrzymać zaczną część cząstek zawieszonych w powietrzu. W projektach Whiff Zone wykorzystujemy m.in. gatunki wykazujące się zdolnością do akumulacji znacznej ilości pyłu zawieszonego. Ich wysokie zdolności fitoremediacyjne w naszych warunkach klimatycznych potwierdziły kilkuletnie badania prowadzone w Polsce i Norwegii.