arrow_right
down_arrow
Gromadzenie oraz analiza danych
arrow_right
Pierwsze nasadzenie roślin

Technologia

Wiarygodne pomiary
down_arrow
Pomiar referencyjny (grawimetryczny)

uznawany przez PL i UE prawo

Pomiar w czasie rzeczywistym (sensory laserowe)
Jednym z najważniejszych elementów jest dobór sensorów używanych do pomiaru zanieczyszczenia

Przy współpracy z naukowcami Politechniki Warszawskiej przygotowaliśmy kilka modułów dających możliwość optymalnego doboru metodologii pomiarowej

monitor
Moduł podstawowy

pomiar PM1, PM2.5, PM10, temperatury oraz wilgotności względnej.

Moduł podstawowy rozbudowany o moduł pomiaru ozonu

zanieczyszczenie powietrza ozonem następuje w wyniku przemian fizyko- chemicznych innych zanieczyszczeń, głównie powstających w wyniku wzmożonego z ruchu drogowego. Ozon stanowi duże zagrożenie dla zdrowia człowieka. Podobnie jak w przypadku zanieczyszczenia tlenkami azotu problem zanieczyszczenia ozonem dotyczy w Polsce przede wszystkim dużych aglomeracji miejskich.

Moduł podstawowy rozbudowany o moduł pomiaru tlenków azotu

szczególnie dobrze rokują wyniki uzyskiwane za pomocą czujników dwutlenku azotu (NO2), charakterystycznych dla emisji pochodzących z transportu drogowego i szkodliwych dla zdrowia. Problem polegający na przekroczonych stężenia NO2 dotyczy w Polsce przede wszystkim dużych aglomeracji miejskich, gdzie panuje intensywny ruch drogowy.

Istnieje możliwość rozbudowy urządzenia o:
Pomiar parametrów meteorologicznych

przede wszystkim ciśnienia atmosferycznego, siły i kierunku wiatru, sumy opadów ciekłych oraz typu opadów, promieniowania słonecznego oraz natężenia oświetlenia. Możliwa jest także integracja urządzenia z wyspecjalizowanymi elementami pomiarowymi, jak np. czujnikami temperatury gleby.

Pomiar substancji pochodzących z procesów spalania

(w szczególności różnych typów odpadów znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych) – możliwe jest zintegrowanie czujników mierzących stężenia takich substancji jak np. formaldehyd, cyjanowodór, chlorowodór.

Pomiar innych substancji

np. benzenu, metanu, amoniaku, siarkowodoru, czy sumy lotnych związków organicznych, jak również innych grup substancji.

Ze względu na fakt, że stężenie szkodliwych zanieczyszczeń powietrza może być wyższe w pomieszczeniach, często istotne jest również monitoring powietrza wewnątrz budynku. Analizując badania dotyczące zanieczyszczeń wewnętrznych zalecamy pomiar formaldehydu, ozonu, NO2 oraz dwutlenek węgla.